July 14, 2020

大合唱-主啊!你最美

July 14, 2020

2019 年和平之后圣殿春节晚会

July 14, 2020

舞蹈:赞美歌声永不息

July 14, 2020

2019 年和平之后圣殿春节短片

July 14, 2020

2019 年和平之後聖殿母亲节

July 14, 2020

2019年入秋摘水果行

July 14, 2020

2019年初春游看樱花

June 26, 2020

弥撒回归

June 26, 2020

2020 年和平之後聖殿新春晚会

June 26, 2020

2020年-和平之后农历新年